Autolesió no suïcida en adolescents i adults joves a Catalunya: prevalença, característiques i implicacions clíniques

Investigador Principal: Daniel Vega
Finançament: Generalitat de Catalunya. Plà Estratègic de Recerca i innovació en Salut (PERIS)

L’objectiu general del projecte és estudiar la prevalença i les característiques de l’ANS a una mostra representativa d’adolescents i joves adults de tot Catalunya, tant de l’àmbit comunitari com clínic. Per tal de portar a terme el projecte, es reclutarà a una mostra àmplia d’estudiants de diferents instituts i universitat de Catalunya i a un grup de pacients en tractament en algun dels sis centres participants en aquest projecte. De manera innovadora, es desenvoluparà una aplicació per telèfons mòbils que permetrà l’avaluació momentània de l’ANS. També es construiran dos web. Una d’elles servirà pel reclutament de la mostra i l’avaluació inicial i l’altre proporcionarà informació fiable sobre l’ANS als participants en l’estudi i a la població en general. S’espera que els resultats obtinguts puguin ajudar a: (i) conèixer la prevalença d’ANS en joves estudiants de Catalunya, (ii) facilitar el disseny i implementació d’estratègies de detecció precoç d’aquells ‘joves en risc’ en l’àmbit de la prevenció primària i secundària i, (iii) propiciar el consens d’un protocol d’avaluació i tractament de l’ANS en l’àmbit clínic. Els resultats derivats del present projecte també podrien afavorir algunes accions dirigides a sensibilitzar sobre la importància de l’ANS en la població general i, en concret, en poblacions de risc.

Tutorial para utilizar la app «ANSwers»