INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comuniquem que el present lloc web és propietat de:

Identitat: Consorci Sanitari de l’Anoia
Adreça postal: Av. Catalunya, 11 08700 – Igualada (Barcelona)
Telèfon: 938075500
Contacte responsable de la web: dvega@csa.cat

Delegat de protecció de dades en l’àmbit de salut:
https://www.csa.cat/rsc-i-transparencia/proteccio-de-dades-de-salut.html
Correu: josue.sallent@ticsalutsocial.cat

1.-Propietat intel•lectual i industrial

Tots els continguts, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (des d’ara, els ‘Continguts’) d’aquesta web són propietat del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) o de terceres persones físiques o jurídiques que han autoritzat el seu ús i queden protegits per la legislació espanyola en matèria de Propietat intel•lectual.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i mitjà tècnic, sense l’autorització del Consorci Sanitari de l’Anoia, d’acord amb el que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel•lectual.

2.- Condicions d’utilització

2.1 De la informació
L’accés a aquesta plana implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització d’aquesta web, que es detallen a continuació:

 • Tots els continguts d’aquesta plana, imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element, son propietat del CSA, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel•lectual i industrial espanyola. L’accés als continguts d’aquest website no transfereix cap dret sobre els mateixos.
 • Queda prohibida la reproducció, excepte per ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d’aquesta plana sense el consentiment exprés i per l’escrit del propietari del website.
 • Queden prohibides, a títol merament enunciatiu els següents comportaments:
  1. La reproducció total o parcial dels continguts de la plana, en qualsevol format.
  2. La difusió dels textos publicats en aquesta web sense indicar-ne la font.
  3. La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de forma íntegra o parcial.
  4. La realització d’enllaços sols és permetrà a la plana principal del website, quedant prohibida la realització de pràctiques de framming, deep-linking que indueixin a error sobre l’origen dels continguts.
  5. L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà relació alguna amb el CSA, col•laboració o suport. No és permetrà la realització d’un enllaç que de forma fraudulenta indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’entitat.
  6. Queden prohibits els enllaços des de planes difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, contràries al dret o als bons costums socialment acceptats o que ofereixin informació falsa sobre el CSA o qualsevol dels seus col•laboradors.
  7. El CSA revisa i actualitza la informació continguda en aquest website periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia. En conseqüència, no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d’aquesta plana.
  8. El present website queda sotmès a l’establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona, seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d’aquesta plana.
  9. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general, informatiu i apte per a qualsevol públic que vulgui conèixer el CSA i el seu dia a dia. En cap cas substitueix la prestació d’un servei d’assessorament sanitari o assistencial de cap tipus, ja que aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l’Usuari.
  10. El CSA no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com únic fonament la informació obtinguda en el Portal.

2.2 De la qualitat del servei
L’accés al Portal no implica l’obligació per part del CSA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

El CSA no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

2.3 De la disponibilitat del Servei
L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals, entre altres factors, no correspon a el CSA. Per tant, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel•lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

El CSA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions o de subministrament elèctric que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés al contingut del web es pot trobar, total o parcialment, limitat als usuaris autoritzats, a qui es facilitarà la contrasenya d’accés pertinent. Excepte autorització expressa per part de CSA, la contrasenya té caràcter personal i intransferible i és responsabilitat de l’usuari mantenir-ne la confidencialitat. En cas que conegui o sospiti que la contrasenya ha estat coneguda per un tercer no autoritzat haurà de comunicar-ho sense dilació indeguda al responsable de la web.

2.4 Dels continguts i serveis enllaçats a través del Portal
El servei d’accés al Portal inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (des d’ara, ‘Llocs Enllaçats’).

En aquests casos, el CSA actua com prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il•licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

En el cas que l’Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il•lícits o inadequats podrà comunicar-ho al CSA d’acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç. En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del CSA amb les manifestacions, continguts o serveis proveïdes.

El CSA no coneix els continguts, serveis i qualitat dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il•licitud, qualitat, desactualització, no disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre perjudici que no sigui directament imputable a el CSA.

3. Comunicació d’activitats de caràcter il•lícit i inadequat

En el cas que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’Internet tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis són il•lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb el CSA indicant els següents extrems:

 • Dades personals del comunicant: nom, adreça, nombre de telèfon i adreça de correu electrònic.
 • Descripció dels fets que revelen el caràcter il•lícit o inadequat del Lloc Enllaçat.
 • En el supòsit de violació de drets, tals com propietat intel•lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona distinta del comunicant.
 • Així mateix haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona distinta del comunicant;
 • Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta. La recepció per part del CSA de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa en la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant. Així mateix haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona distinta del comunicant;
 • Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.
 • La recepció per part del CSA de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa en la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

4.- Enllaços de tercers a la web answers.cat

Els usuaris que vulguin establir un link o enllaç al portal web de CSA han de tenir en compte que aquest enllaç no implicarà en cap cas l’existència de cap relació entre CSA i la pàgina on s’estableixi l’enllaç o el seu propietari, ni l’acceptació o prestació de cap servei o aprovació dels continguts.

No es podrà declarar o donar a entendre que CSA ha autoritzat de manera expressa, ha supervisat o ha assumit els serveis o informacions ofertes a la pàgina web en la que s’ubiqui l’enllaç. CSA no es responsabilitza dels continguts o serveis oferts al web on s’allotgi l’enllaç, incloent-ne la qualitat, exactitud, correcció o moralitat dels continguts. Els danys que l’usuari o usuària pugui sofrir a causa de l’accés a les pàgines de tercer son s’allotgin enllaços a les pàgines de CSA. La pàgina en la que s’allotgi l’enllaç als webs de CSA, excepte autorització expressa, no podrà contenir el logotip, la imatge, marca o denominació de CSA.

La pàgina on s’allotgi l’enllaç a les pàgines web de CSA no podrà tenir continguts ni oferir serveis de caràcter il•lícit, contraris a la moral o els bons costums socialment acceptats ni contraris a drets de tercers.